Avís legal

El lloc web i el domini www.cedgkchesterton.cat corresponen a l’Associació Centre d’Estudis i Documentació Gilbert Keith Chesterton (en endavant CEDGKC), amb CIF G67276030, domicili a c. Diputació, 231, 4t. 6a. de Barcelona (CP 08007), adreça electrònica info@cedgkchesterton.cat, telèfon 934541600 ext. 236, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 1a., amb data de 18 de juliol de 2019.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a CEDGKC o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CEDGKC presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. CEDGKC autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. CEDGKC es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que CEDGKC actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

CEDGKC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

CEDGKC no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.